Dodano przez taxbox-admin

Polski Ład 2.0

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. Nowa zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. Jakie mamy zmiany: 1. Obniżka podatku w pierwszym progu podatkowym dla przedsiębiorców rozliczających na zasadach ogólnych (skala podatkowa) z 17 % do 12 %, […]

Składki ZUS wspólników spółek z o.o.

W przypadku spółek z o.o. gdzie jeden ze wspólników ma większość udziałów natomiast pozostali posiadają jedynie po kilka w ostatnim czasie ZUS coraz częściej wydaje decyzje stwierdzając, że spółka jest jednoosobowa, w tym przypadku większościowy wspólnik podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS również za okresy wsteczne. Skutkuje to koniecznością odprowadzania składek ZUS i w tym składki […]

Dywidenda

Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania i nie dotyczy dywidend należnych ale nie wypłaconych. Wypłacona dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla spółki. Art. […]

Wynagrodzenie Członka Zarządu – Formularze / Informacje

– Formularz do wynagrodzenie Członka Zarządu – PDF,  wersja do edycji – Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów – PDF,  wersja do edycji  Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka […]

Urlop wypoczynkowy na część dnia

Zasadą jest, że urlopu udziela się na cały dzień. Zgodnie z art. 1542 § 4 Kodeksu pracy, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy pracownikowi po prostu zostało mniej urlopu do wykorzystania niż wynosi jego dniówka. Zgodnie z zasadą zapisaną w art. 14 Kodeksu pracy, […]

CIT Estoński

Podstawowym założeniem estońskiego CIT jest odroczenie powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku. Warunki przystąpienia Może podlegać podatnik który ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Mogą korzystać spółki które nie są udziałowcami w innych podmiotach oraz ich udziałowcami są tylko osoby […]

Spis z natury / Remanent

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu ustalenia faktycznego dochodu są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki oraz odpady.Spis z natury sporządza się, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia, na dzień rozpoczęcia […]

Polski ład

Najem prywatny – od 01.01.2023 r. opodatkowany tylko w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W 2022 r. podatnicy mogą jeszcze z wynajmu prywatnego rozliczać podatek wg skali podatkowej. Najem prywatny jest zwolniony ze składki zdrowotnej. Amortyzacja lokali mieszkalnych – Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, ale jeżeli nieruchomości mieszkalne zostały nabyte lub wytworzone […]

Odliczenie VAT od niezarejestrowanego kontrahenta

W przypadku otrzymania faktur od kontrahenta niezarejestrowanego zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nabywcy mogą odliczyć VAT gdy spełnione są 4 warunki: 1. TSUE nr C 342/87 – wyrok transakcja (dostawa/usługa) wykazana na fakturze została faktycznie wykonana, jest to czynność opodatkowana oraz u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy 2. TSUE nr C-438/09 faktura zawiera informacje […]

Umowa zlecenie obcokrajowiec – formularze do pobrania

– Oświadczenie obcokrajowca – PDF , wersja do edycji – Kwestionariusz zleceniobiorcy – PDF ,   wersja do edycji – Wniosek pracownika o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce – PDF ,  wersja do edycji  (*dot. jeżeli wynagrodzenie wypłacane będzie gotówką) – Deklaracja o rezygnacji z PPK (*dotyczy osób do 55 lat i opłacania pełnych składek ZUS) – Wniosek o zawarcie umowy […]