Dodano przez taxbox-admin

Urlop wypoczynkowy na część dnia

Zasadą jest, że urlopu udziela się na cały dzień. Zgodnie z art. 1542 § 4 Kodeksu pracy, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy pracownikowi po prostu zostało mniej urlopu do wykorzystania niż wynosi jego dniówka. Zgodnie z zasadą zapisaną w art. 14 Kodeksu pracy, […]

Autozapis 2023 w PPK

Informujemy, że zbliża się termin automatycznego zapisu do PPK. Automatyczny zapis do PPK odbywa się na podstawie art. 23.6 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jakie są obowiązki pracodawcy? do końca lutego 2023 r. – obowiązek poinformowania o autozapisie osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. […]

Polski Ład 2.0

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. Nowa zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. Jakie mamy zmiany: 1. Obniżka podatku w pierwszym progu podatkowym dla przedsiębiorców rozliczających na zasadach ogólnych (skala podatkowa) z 17 % do 12 %, […]

Składki ZUS wspólników spółek z o.o.

W przypadku spółek z o.o. gdzie jeden ze wspólników ma większość udziałów natomiast pozostali posiadają jedynie po kilka w ostatnim czasie ZUS coraz częściej wydaje decyzje stwierdzając, że spółka jest jednoosobowa, w tym przypadku większościowy wspólnik podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS również za okresy wsteczne. Skutkuje to koniecznością odprowadzania składek ZUS i w tym składki […]

Dywidenda

Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania i nie dotyczy dywidend należnych ale nie wypłaconych. Wypłacona dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla spółki. Art. […]

Wynagrodzenie Członka Zarządu – Formularze / Informacje

– Formularz do wynagrodzenie Członka Zarządu – PDF,  wersja do edycji – Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów – PDF,  wersja do edycji  Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka […]

Urlop wypoczynkowy na część dnia

Zasadą jest, że urlopu udziela się na cały dzień. Zgodnie z art. 1542 § 4 Kodeksu pracy, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy pracownikowi po prostu zostało mniej urlopu do wykorzystania niż wynosi jego dniówka. Zgodnie z zasadą zapisaną w art. 14 Kodeksu pracy, […]

CIT Estoński

Podstawowym założeniem estońskiego CIT jest odroczenie powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku. Warunki przystąpienia Może podlegać podatnik który ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Mogą korzystać spółki które nie są udziałowcami w innych podmiotach oraz ich udziałowcami są tylko osoby […]

Spis z natury / Remanent

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu ustalenia faktycznego dochodu są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki oraz odpady.Spis z natury sporządza się, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia, na dzień rozpoczęcia […]