Dywidenda

Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania i nie dotyczy dywidend należnych ale nie wypłaconych. Wypłacona dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla spółki.

Art. 17. 1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

Zgodnie art. 30a ust. 1 pkt 4, ust 6 oraz ust 7 ustawy PIT od dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy i płacony jest wyłącznie od przychodu bez możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów.

Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy PIT Spółka pełni rolę płatnika i jest zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat tzn. podatek od dywidend jest potrącany z wypłacanej dywidendy przez spółkę.

Spółka ma obowiązek wpłacenia pobranego od podatku w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, bez obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej, w terminie do końca stycznia kolejnego roku roku następującego po roku podatkowym spółka ma obowiązek wykazać wysokość pobranego w ciągu roku podatku na formularzu PIT-8AR. Należy podkreślić, że dokument ten składa jedynie spółka, wyłącznie do naczelnika urzędu skarbowego. Wspólnik otrzymujący dywidendę nie składa zatem żadnej deklaracji do urzędu skarbowego oraz nie otrzymuje od spółki żadnej informacji o pobranych podatku. (art. 42 ust. 1 ustawy PIT)

Udziałowiec lub akcjonariusz, który otrzymał dywidendę nie musi odprowadzać z tego tytułu żadnego podatku ponieważ czyni to za niego płatnik oraz wykazywania tych przychodów na jakimkolwiek zeznaniu PIT-37, 36… itd. Przychodów z dywidend nie łączy się z innymi źródłami przychodów opodatkowanymi na zasadach ogólnych.


Jeżeli Spółka pomimo obowiązku nie naliczyła by oraz nie pobrała podatku udziałowiec, który otrzymał dywidendę w zeznaniach o którym mowa w art. 29-30a wykazuje się podatek dochodowy od otrzymanej dywidendy.

Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Art. 42. 1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.