Wynagrodzenie Członka Zarządu – Formularze / Informacje

Formularz do wynagrodzenie Członka Zarządu – PDF,  wersja do edycji

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów – PDF wersja do edycji 

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu stanowią podstawę do obowiązkowej 9 % składki zdrowotnej z jednoczesnym brakiem możliwości jej odliczenia od podatku.

Osoby, dla których pełnienie funkcji członka zarządu nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń powinny złożyć wniosek o rezygnacje z kosztów uzyskania przychodów w celu uniknięcia dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Wynagrodzenie członka zarządu lub inne dodatkowe świadczenie mające związek z pełnioną funkcją wypłacane jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do pełnienia członka zarządu za wynagrodzeniem, w której lub w odrębnej uchwale ustala się wysokość wynagrodzenia lub warunki jego obliczenia (np. uzależnione od wyników finansowych spółki).

Ustala się czy zostanie wypłacone jednorazowo albo będzie wypłacane co miesiąc, kwartał lub w innych ściśle ustalonych okresach, w każdym momencie można sporządzić odrębną uchwałę zgromadzenia wspólników, na podstawie której członek zarządu otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu np. premię.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku, co oznacza, że pieniądze mogą być wypłacone w dowolnym momencie – nawet wtedy, gdy firma wykazuje stratę.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków zarządu jest dowolna trzeba mieć jednak na uwadze, zbyt wysokiemu wynagrodzeniu może zostać postawiony zarzut sprzeczności z umową spółki, dobrymi obyczajami, godzenia w interesy spółki lub pokrzywdzenia wspólnika. Wynagrodzenie powinno być bowiem adekwatne do zakresu wykonywanych obowiązków, a także kondycji finansowej samej spółki.

Wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji w organach spółki zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane jest na według skali podatkowej 17% i 19%. Przychody można pomniejszyć o standardowe koszty jego uzyskania jak przy stosunku pracy bez kwoty wolnej od podatku. Przedmiotowe wynagrodzenie do dnia 31.12.2021 r. nie wiązało się z koniecznością odprowadzenia składek do ZUS.

Wypłacone wynagrodzenie członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki z chwilą wypłaty (pozostawienia do dyspozycji) członkowi zarządu.

kosztów uzyskania przychodów z chwilą wypłaty (postawienia do dyspozycji) członkowi zarządu.