CIT Estoński

Podstawowym założeniem estońskiego CIT jest odroczenie powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku.

Warunki przystąpienia

Może podlegać podatnik który ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Mogą korzystać spółki które nie są udziałowcami w innych podmiotach oraz ich udziałowcami są tylko osoby fizyczne.

Złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnicy mają być opodatkowani ryczałtem.

CIT estoński należy stosować przez kolejne 4 lata, po tym okresie jeżeli nie złoży oświadczenia o rezygnacji okres jest przedłużony na kolejne 4 lata.

Podatnik może w dowolnym momencie warunkiem jest to aby rezygnacja nastąpiła z końcem roku podatkowego.

Jeżeli spółka w trakcie roku chce przejść na estoński CIT musi na konic miesiąca poprzedzającego zmianę opodatkowania musi zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe. Księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowani ryczałtem.

Ponieważ opodatkowany jest wypłacony zysk wypracowany wyłącznie w okresie opodatkowania CIT estońskim dlatego na ostatni dzień poprzedzający wybór jest obowiązek wyodrębnienia w kapitale własnym kwoty zysków nie podzielonych oraz kwoty podzielonych odniesionych na kapitały (wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem). Zyski te należy wyodrębniać aż do całkowitej wypłaty. Obowiązkowe jest również wyodrębnienie niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających rok przystąpienia.

Mniej niż 50 % przychodów musi pochodzić z tytułu:

– wierzytelności, odsetek, części odsetkowej rat leasingowych, poręczeń i gwarancji,

– praw autorskich lub praw własności przemysłowej w tym z tyt. zbycia tych praw.

– zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych

– transakcji z podmiotami powiązanymi (art. 11a ust 1 pkt 4 ustawy o CIT) w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Na umowę o pracę co najmniej 3 osób niebędących wspólnikami lub akcjonariuszami lub ponosi co najmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia na wynagrodzenia zatrudnionych w innej formie niż umowa o pracę dla osób niebędących wspólnikami lub akcjonariuszami.

Zatrudnienie wspólników w spółce nie wyklucza z korzystania z CIT estońskiego ale nie wlicza się do limitu.

Warunek zatrudnienia nie dotyczą roku rozpoczęcia działalności oraz 2 kolejnych lat, ale od drugiego roku jest zobowiązany zwiększać zatrudnienie co najmniej jeden etat aż do osiągnięcia wyżej określonego zatrudnienia.

Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji, nie świadczy usług w sektorze finansowym, nie udziela kredytów konsumentom oraz nie czerpie przychodów z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Ograniczenia

Brak możliwości:

– stosowania stawek podatku 9% i 19 % określonych w art 19 ustawy o CIT,

podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem tzw. podatek minimalny od budynków) – art. 24b ustawy o CIT.

– stawki podatku 5% od dochodów z własności intelektualnej (tzw. IPO Box) – art. 24 d ustawy o CIT.

– przepisów dotyczących podatku minimalnego – art. 24ca ustawy o CIT.

– Nie stosujemy odliczeń na darowizny, wydatków na działalność badawczo rozwojową oraz nie można korzystać z ulgi na złe długi tj. nie ujmie w kosztach nie zapłaconych należności po upływie 90 dni.

Terminy i formularze

Roczne rozliczenie składa się na formularzu CIT-8E do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku. Brak systemu zaliczkowego, podatek należy wpłacić do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego.

Podatek należy wpłacić w terminie:

– 20 dnia kolejnego miesiąca:

W miesiącu w którym nastąpiło rozdysponowanie np. wypłaty zysku.

Ryczałtu z tyt. ukrytych zysków i dochodu z tyt. wydatków niezwiązanych z działalnością.

Od dochodu z tyt. zmiany wartości składników majątku (bierzemy pod uwagę moment przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego).

Ryczałty od dochodu z tyt. zmiany wartości składników majątku (bierzemy pod uwagę miesiąc przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego)

– do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku ryczałtu z tyt. nieujawnionych operacji

OSW-RD – Oświadczenie o podmiotach, w których posiada udziałowiec podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

ZAW-RD – Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek kapitalowych.

CIT-8E – Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu

CIT/EZ – informacja o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (stanowiących załącznik do CIT-8E)

Opodatkowaniu podlega

– Dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowany wyłącznie w okresie opodatkowania ryczałtem przeznaczony uchwałą do wypłaty w formie dywidendy lub na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz na pokrycie strat sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT.

– Zwrócony kapitał dla wspólnika

– Wydatki nie związane z działalnością art 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP np. opłacanie mandatu wspólnika.

– Koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w latach poprzedzających wybór CIT estońskiego jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto spółki zgodnie z przepisami o rachunkowości.

– Ukryte zyski

Kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi wraz z odsetkami, prowizjami, Wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek,

Świadczenia na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej

Nadwyżkę kontrolowanej ceny rynkowej ponad ustaloną ceną transakcji

Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tyt. umorzenia, zmniejszenia udziału

Równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego

Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju

Wydatki na reprezentacje

– Kwota wolna z tyt. szeroko rozumianego zatrudnienia w spółce (pięciokrotność średniego wynagrodzenia) oraz zwrócony kapitał, który został pożyczony od wspólników.

– Dochód z tyt. nieujawnionych operacji gospodarczych.

– Dochód z tytułu zysku netto osiągniętego w roku podatkowym w którym zakończył opodatkowanie CIT estońskim.

– Spółka wychodząc z CIT estońskiego ustali w tym celu dochód z tyt. zysku netto a obowiązek podatkowy zostanie przesunięty na moment wypłaty. Jeżeli spółka w dniu rezygnacji lub później wyaci zysk lub rozdystrybuuje go na inne cele, to będzie musiała przyjąć, że w pierwszej kolejności jest to dochód z zysku netto, osiągnięty w okresie opodatkowania CIT estońskim.

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości i na tej podstawie wyliczania zysku netto stanowiącego podstawę do opodatkowania.

Opodatkowanie opiera się na danych księgowych a nie podatkowych, dlatego koniczne jest rozliczanie różnic pomiędzy bilansowymi i podatkowymi wartościami osiąganych przychodów i kosztów.

Koszty uzyskania przychodów

Naliczone ale jeszcze nie zapłacone odsetki od kredytu.

Naliczone ale jeszcze nie zapłacone wynagrodzenia z umów zlecenie, dzieło.

Kwoty różnicy pomiędzy amortyzacją dla celów rachunkowych i podatkowych.

Wyliczenie podatku

1. Wyliczenie estońskiego podatku CIT

Status małego podatnika dla celów podatku dochodowego mają podatnicy którzy nie przekroczą przychodu netto 2 000 000 euro. Który na w 2022 r. w przeliczeniu na PLN wynosi 9 188 200 zł.

Stawka podatku wynosi 10 % podstawy opodatkowania dla małych podatników i 20 % dla pozostałych.

2. Wyliczenie podatku PIT od wypłaconej dywidendy

Wypłata zysku spółki (dywidendy) wymaga potrącenia przez nią 19% należnego podatku PIT od wspólnika art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek d wypłaconej dywidendy można pomniejszyć (proporcjonalnie do udziału w zysku) o 90% należnego ryczałtu w przypadku małego podatnika oraz 70 % w pozostałym przypadku.

Spółki odliczą zapłacony ryczałt nie od bieżącego zysku ale za kolejny rok – ten w którym podatek zostanie faktycznie wpłacony do US.

Przykład

1. Wyliczenie podatku CIT estońskiego:

– Zysk spółki posiadającej status małego podatnika wynosi 2 000 000

– CIT estoński wynosi 200 000 (1 000 000 * 10 % = 200 000)

2. Wyliczenie kwoty o którą wspólnik A posiadający 40 % pomniejszy podatek PIT od otrzymanej dywidendy:

– kwota do wypłaty dywidendy wynosi 1 800 000 (2 000 000 zysk do podziału – 200 000 CIT)

– 200 000 (CIT) * 40 % (liczba udziałów) = 80 000 * 90 % = 72 000 (kwota pomniejszająca PIT)

3. Wliczenie podateku PIT od podzielonego zysku należącego do podatnika A posiadającego 40 %:

– podstawa opodatkowania 720 000 (1 800 000 zysk do podziału * 40 % udziały)

– podatek PIT od wypłaconej dywidendy wspólnika A wynosi 64 800 (720 000 podstawa opodatkowani * 19% stawka podatku PIT – 72 000 kwota pomniejszająca podatek).