Spis z natury / Remanent

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w celu ustalenia faktycznego dochodu są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki oraz odpady.
Spis z natury sporządza się, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w przypadku likwidacji oraz w przypadku zmiany wspólnika i zmiany proporcji udziałów wspólników.

Spis z natury powinien zawierać:

imię i nazwisko oraz nazwę firmy,
datę sporządzenia spisu,
numery pozycji arkusza spisu z natury,
szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. towarów handlowych i materiałów),
jednostkę miary,
ilość stwierdzoną w czasie spisu,
cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury,
klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Wzór spisu z natury, wersja do edycji