Polski ład

Najem prywatny – od 01.01.2023 r. opodatkowany tylko w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W 2022 r. podatnicy mogą jeszcze z wynajmu prywatnego rozliczać podatek wg skali podatkowej. Najem prywatny jest zwolniony ze składki zdrowotnej.

Amortyzacja lokali mieszkalnychOd 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, ale jeżeli nieruchomości mieszkalne zostały nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia 2022 r. i podatnicy w 2022 r. rozliczają się z wynajmu prywatnego na zasadach ogólnych (PIT według skali), mogą jeszcze w 2022 r. zaliczać w kup odpisy amortyzacyjne.

Zmiana terminu przesyłania i opłacania składek ZUS:

Za okres od stycznia 2022 r. będą obowiązywały następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

– Termin do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.

– Termin do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Pomniejszenie podatku o składkę ZUSOd 01.01.2022 r. składka zdrowotna nie pomniejsza kwoty podatku. Jeżeli przedsiębiorca dokona zapłaty składek ZUS za grudzień 2021 r. w terminie do 31.12.2021 r. wówczas w tym przypadku wpłacona składka zdrowotna pomniejszy zaliczkę na podatek.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Dywidenda – brak podstawy do składki zdrowotnej.

Karta podatkowa – 9% minimalnego wynagrodzeniu – 270,90 zł miesięcznie – jest to kwota stała bez względu na przychód. Brak rozliczenia rocznego. Ta forma opodatkowania jest tylko dla podmiotów kontynuujących – nie będzie można będzie jej wybrać od stycznia 2022 r.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej składkę zdrowotną opłaca się odrębnie dla każdego rodzaju działalności.

Ryczałt:

Przychód do 60 000 zł – 9% podstawy, którą jest 60 % przeciętnego wynagrodzenia.

Przychód od 60 000 zł do 300 000 zł – 9% podstawy, którą jest 100 % przeciętnego wynagrodzenia.

Przychód powyżej 300 000 zł – 9% podstawy, którą jest 180 % przeciętnego wynagrodzenia.

Do określenia przychodu można przyjąć kwotę przychodów uzyskanym w poprzednim roku podatkowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu). Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowana w formie ryczałtu w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia PIT-28 ma obowiązek wpłacić różnice pomiędzy suma miesięcznych zaliczek a roczna składką wyliczona w oparciu o roczna podstawę wymiaru składki bez odsetek

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej limit liczy się od sumy przychodów z tej działalności.

Na podstawie art. 81 ust 2h podatnik może wybrać uproszczony sposób tj. przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, pod warunkiem że działalność była prowadzona przez poprzedni cały rok. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stosuje przez cały rok.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu są ryczałtu są zwolnieni z daniny solidarnościowej, mogą korzystać z ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów. Brak kwoty wolnej oraz ulgi dla klasy średniej.

Art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określa wykluczenia ze stosowania ryczałtu.

Art. 12 pkt. 1 określa stawkę podstawową w wysokości 17% dla osób wykonujących wolny zawód, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zajmujące się bezpośrednio zakresem prowadzenia działalności, zleceniobiorcę lub zleca wykonanie usług innej firmie mogą skorzystać z niżej stawki ryczałtu, ponieważ nie jest traktowany jako osoba wykonujący wolny zawód,, np. Prawnik zatrudnia aplikanta lub zleca usługi innej kancelarii.

Przychody w okresie zawieszenia nie są podstawą składki zdrowotnej, np. wyprzedaż środka trwałego, zasada ta nie dotyczy innych form opodatkowania, zasady ogólne, podatek liniowy.

Jednoosobowa sp. z o.o., wspólnicy spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, wspólnik sp. kom, osoby współpracujące – 9% przeciętnego wynagrodzeniu. Jeżeli jest więcej niż jeden tytułów brak kumulacji dochodów i z każdego tytułu jest oddzielna składka i nie ma tu pojęcia rocznej podstawy wymiaru składki.

Powołanie (wynagrodzenie członka zarządu sp. z o.o.) – 9% wypłaconego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane brak składki zdrowotnej.

Składka osoby powołanej jest płacona przez osobę powołaną, natomiast spółka pełnii funkcje płatnika, tj. nalicza, pobiera i odprowadza składkę oraz składa dokumenty do ZUS. Kod zgłoszenia do ZUS 2250.

W przypadku kilku tytułów z powołania każdy tytuł jest podstawą składek ZUS.

Zasady ogólne wg skali 9%, Podatek liniowy – 4,90 % podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (art. 82 ust. 2b ustawy składkowej) – ok. 270,90 zł

Podstawą wymiaru składki jest uzyskany dochód, przychód minus koszty w miesiącu poprzednim za który opłaca się składki tj. dochód ze stycznia jako podstawa naliczenia składki zdrowotnej za luty i zapłaconej do 20 marca. Różnice remanentowe nie wpływają na podstawę wymiaru składki. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacona od sumy dochodów (art. 82 ust. 2a ustawy składkowej).

Poza systemem oskładkowania są:

– wspólnicy SKA,

– wspólnicy sp. z o.o. (wieloosobowe) – UWAGA pomimo posiadania kilku udziałów ZUS podważa zwolnienie z opłacania składek dlatego ważne jest aby drugi ze wspólników miał znaczna ilość udziałów.

– wspólnicy spółki akcyjnej,

– wspólnicy prostej spółki akcyjnej (PSA) z wyjątkiem akcjonariusza wnoszącego wkład w postaci świadczenia pracy lub usług)

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoba ta równocześnie pozostaje w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, jeżeli: uzyskuje przychody z działalności pozarolniczej w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia oraz opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADEK ZUS

Rok składkowy obejmuje okres od 1 luty roku bieżącego do 31 stycznia kolejnego roku. Jeżeli suma składek wpłacanych miesięcznie jest wyższa od kwoty rocznej składki wyliczonej na podstawie rocznej podstawy wówczas do 31 maja kolejnego roku przedsiębiorca może złożyć wniosek (wyłącznie elektronicznie przez ZUS PUE) o zwrot różnicy, termin ten jest nie przywracalny. ZUS ma obowiązek dokonać zwrotu do 31 lipca, warunkiem dokonania zwrotu jest brak zaległości w ZUS.

Jeżeli suma składek wpłacanych miesięcznie jest niższa od kwoty rocznej składki wyliczonej na podstawie rocznej podstawy wówczas do końca lutego kolejnego roku przedsiębiorca jest zobowiązany dopłacić różnicę do 20 marca kolejnego roku.

Osoby korzystające z ulgi na start lub preferencyjny ZUS będą odprowadzać składki zdrowotne również zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2022 r.

Do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie ma znaczenia czy podatnicy rozliczają się kwartalnie podstawą zawsze są przychody miesięcznie.

Przychodów oraz kosztów w okresie zawieszenia działalności nie bierze się do rocznej podstawy podstawy składki zdrowotnej.

Do rocznej podstawy składki zdrowotnej zalicza się przychody np. ze sprzedaży środków trwałych.

Jeżeli samochód na podstawie umowy leasingu jest wykorzystywany w działalności następnie zostanie wykupiony do majątku prywatnego po 31.12.2021 r. to przy jego sprzedaży, przychód uzyskany ze sprzedaży będzie uznawany za przychód z działalności. O tym przesądza fakt ,że uprzednio koszty związane z leasingiem oraz eksploatacją stanowiły koszty uzyskania przychodów w działalności. I nie ma tu znaczenia, że wykup jest do majątku prywatnego.

Jeżeli świadczenie emeryta/rencisty nie przekracza minimalnego wynagrodzenia a uzyskuje przychody z działalności gospodarczej w wysokości max 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek w formie karty podatkowej jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyłączenia ryczałtem dot. min świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy przed upływem 2 lat od ustania stosunku pracy.

UMOWA O PRACĘ

Kwota wolna podniesiona do 30 000 zł z 5701 zł. korzystają z niej pracownicy którzy złożyli pracodawcy PIT-2, tym samym upoważnia pracodawcę do zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli pracownik ma kilku pracodawców PIT-2 składa tylko do jednego.  Osoby przekraczający próg podatkowy nie tracą prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów o ile złożyli PIT-2.

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Zmiana progu podatkowego z 85 528,00 zł do 120 000,00 zł.

Likwidacja preferencyjnego rozliczania rodzica samotnie wychowującego dziecko, w zamian za to możliwość rozliczania ulgi 1500 zł odliczanej w zeznaniu rocznym od podatku.

Możliwość rezygnacji ze stosowania KUP przy obliczaniu zaliczek dla osób pracujących na kilku etatach.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej – dotyczy tylko dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i dochód z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Warunkiem jest aby dochody (suma przychodów ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej na zasadach ogólnych minus koszty) mieściły się w granicach rocznych dochodów 68 412 zł. – 133 692 zł. (miesięcznie od 5701 zł. do 11 141 zł.). Nie sumujemy przychodów z działalności na podatku liniowym, ryczałcie, emerytur. Ulga będzie stosowana automatycznie dla przychodów miesięcznych mieszczących się w w/w przedziale. Jeżeli pracownik nie będzie chciał korzystać z ulgi w trakcie roku będzie musi złożyć oświadczenie o rezygnacji i będzie mógł z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym. Oświadczenie to można złożyć w trakcie roku, ale skutki będzie miało od wynagrodzeń naliczanych za kolejny miesiąc. 

W przypadku kiedy ulga była stosowana miesięcznie, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik nie osiągnął minimalnego progu 68.412,00 zł lub przekroczył próg 133.692,00 zł, to w rozliczeniu rocznym będzie musiał zwrócić pieniądze z tytułu niedopłaconego podatku.

Wzór wyliczenia ulgi dla klasy średniej określa art 26 ust 4a

(A x 6,68 % – 4566 zł) / 0,17 dla A wynoszącego od 68 412 do 102 588 zł.

(A x 7,35 % – 9829 zł) / 0,17 dla A wynoszącego od 102 588 do 133 692 zł.

A = przychody ze stosunku pracy + (przychody z działalności – koszty bez pomniejszenia o składki ZUS)

*przychody ze stosunku pracy wyłącznie opodatkowane, nie uwzględniamy diet, zasiłków itd.

Wyliczona ulga dla klasy średniej wg w/w wzorów pomniejsza podstawę do opodatkowania.

Ulgą dla klasy średniej nie są objęte: przychody z umów zlecenie i o dzieło, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne).

Z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy z małżonków rozliczających się wspólnie o ile każde z nich spełnia progi kwotowe i/lub jeżeli połowa sumy ich przychodów mieści się w przedziale 68412 – 133692

Z informacji Ministra Finansów wynika, że pracodawca ma obowiązek kontrolować przychody pracownika, który nie złożył oświadczenia o rezygnacji i ewentualnie zaprzestać naliczanie ulgi dla klasy średniej.

Ulga na powrót- ulga ta jest adresowana do podatników przenoszących rezydencję podatkową z zagranicy do Polski po 31 grudnia 2021 r. Adresowana jest nie tylko do obywateli Polski ale także obywateli innych państw unijnych oraz osób mających miejsce zamieszkania we wskazanych przez ustawę państwach. Zwolnienie podatkowe dotyczy podatników otrzymujących przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (poza kartą podatkową). Roczny kwotowy limit ulgi wynosi 85 528 zł. Z ulgi można skorzystać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych licząc od początku roku, w którym podatnik przejął swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP albo od początku następnego roku. Ulgę można rozliczyć w zeznaniu rocznym ale płatnik może ją rozliczyć w ciągu roku przy obliczaniu zaliczek na podatek pod warunkiem złożenia stosowanego, pisemnego oświadczenia. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ulga dla rodzin- ulga ta jest adresowana do wielodzietnych rodzin, w których jest co najmniej 4 dzieci. Stan cywilny podatnika nie ma znaczenia, z ulgi może skorzystać samotny rodzic, rodzice żyjący w związku partnerskim. Zwolnienie podatkowe dotyczy podatników otrzymujących przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Każdy z rodziców w rodzinie posiadającej co najmniej 4 dzieci uzyska zwolnienie przychodu w kwocie 85 528 zł oraz 30 000 zł dochodu z tytułu kwoty wolnej. Ulgę można rozliczyć w zeznaniu rocznym ale płatnik może ją rozliczyć w ciągu roku przy obliczaniu zaliczek na podatek pod warunkiem złożenia stosowanego, pisemnego oświadczenia. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przy ustalaniu prawa do ulgi nie uwzględniamy: dzieci pełnoletnich do 25 roku życia, uczące się lub studiujące – jeżeli w roku podatkowym uzyskały dochody, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. Jeżeli małżonkowie mają w sumie czwórka dzieci, ale tylko dwójka jest dzieckiem obu małżonków , a pozostała dwójka dzieci jest z poprzednich związków – w tym wypadku rodzice nie spełniają zasad do skorzystania z ulgi.

Ulga dla pracujących emerytów– prawo do zwolnienia z podatku przysługuje seniorom, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z uzyskania tych przychodów podlegają ubezpieczaniom społecznym. Roczny kwotowy limit ulgi wynosi 85 528 zł. Ulga ta adresowana jest do seniorów po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą nadal aktywni zawodowo. Ulgę można rozliczyć w zeznaniu rocznym ale płatnik może ją rozliczyć w ciągu roku przy obliczaniu zaliczek na podatek pod warunkiem złożenia stosowanego, pisemnego oświadczenia. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pracownik może skorzystać z w/w na podstawie złożonych stosownych oświadczeń pracodawcy.

Wniosek o niestosowanie podstawowych KUP (dot. KUP 250 zł – składany co roku jeżeli ma mieć zastosowanie) – rezygnacja możliwa dla pracowników/dla członków zarządu/dla kontraktów menedżerskich.

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY / TERMINALE PŁATNICZE

Od 01.01.2023 r. przedsiębiorcy powyżej transakcji przekraczającej 8 000 zł. są zobowiązani dokonywać płatności bezgotówkowo bez względu na liczbę płatności. Nie ma tu znaczenia wartość pojedynczej faktury tylko łączna suma faktur.

Od 01.01.2023 r. konsument jest zobowiązany do płatności za pośrednictwem rachunku bankowego (nie dotyczy przelewu pocztowego), jeżeli wartość transakcji przekracza 20 000 zł, bez względu na liczbę płatności. Jeżeli przedsiębiorca przyjmie płatność w gotówce pomimo przekroczenia tego limitu będzie zobowiązany do odprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Dla transakcji obowiązkowego MPP pozostaje limit 15.000 zł brutto.

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej w każdym miejscu prowadzenia swojej działalności zobowiązany jest do:

– od 01.01.2022 r. umożliwienia dokonania płatności bezgotówkowej za pośrednictwem terminala płatniczego, przelewu lub blikiem

– od 01.07.2022 r. stosowania kasy fiskalnej online oraz zintegrowania kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.

Podatnik, który nabędzie terminal płatniczy w rozliczeniu rocznym będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości: dla zwolnionych z kasy fiskalnej 2500 zł. i posiadających kasy fiskalne 1000 zł. Ulga dotyczy roku w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminalu płatniczego oraz w kolejnym.