Polski Ład 2.0

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. Nowa zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. Jakie mamy zmiany:

1.

Obniżka podatku w pierwszym progu podatkowym dla przedsiębiorców rozliczających na zasadach ogólnych (skala podatkowa) z 17 % do 12 %, obniżka ta dotyczy całego 2022 r. która zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym. W przypadku zleceniobiorców jeżeli otrzyma wynagrodzenie po 1 lipca które będzie dotyczyło wcześniejszych okresów należy zastosować stawkę 12 %.

2.

Możliwość zmiany forma opodatkowania:

– z podatku liniowego na zasady ogólne (skala podatkowa) – przez cały 2022 rok wpłacamy zaliczki na podatek dochodowy wg zasad dla podatku liniowego 19%, natomiast w 2023 r. złożymy zeznanie PIT-36 zamiast PIT-36L.

– z ryczałtu na zasady ogólne (skala podatkowa) w tym przypadku mamy do wyboru dwa rozwiązania:

przez cały 2022 rok wpłacamy zaliczki na podatek dochodowy wg zasad dla ryczałtu, natomiast w 2023 r. złożymy zeznanie PIT-36 zamiast PIT-28

lub

możemy przejść na skalę podatkową od połowy roku tj. od 01.07.2022r. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 22.08.2022 r. w CEiDG dokonać zmiany formy opodatkowania wskazując ryczałt od 01.07.2022 r. W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne obowiązuje nas pełna kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. oraz pełna wysokości progu podatkowego w wysokości 120 000 zł. Nie będzie natomiast możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Zmiana formy opodatkowania oznacza jednocześnie obowiązek skorygowania składek zdrowotnych co może doprowadzić do dopłaty składki zdrowotnej.

Jeżeli przedsiębiorca złoży PIT-36L lub PIT-28 za 2022 r. nie będzie już miał możliwości zmienić formy opodatkowania na zasady ogólne.

Przedsiębiorcy którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne muszą od początku 2022 roku wypełnić na nowo ewidencję tj. księgę przychodów i rozchodów.

UWAGA! Jeżeli przedsiębiorca dokona zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne od 1 lipca 2022 r. to zmiana dotyczy tylko 2022 r. i jeżeli w roku 2023 również będzie chciał się rozliczać na zasadach ogólnych musi dokonać takiego zgłoszenia w terminie do 20.02.2023 r.

3.

Od 01.07.2022 r. można zaliczyć składkę zdrowotna w kosztach działalności gospodarczej dotyczy to tylko przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym 19% i tylko do wysokości 8700,00 zł. Zmiana ta dotyczy wszystkich składek zapłaconych od 01.01.2022 r.

W przypadku ryczałtu można obniżyć przychód o połowę zapłaconych składek zdrowotnych.

W przypadku zasad ogólnych (skali podatkowej) brak możliwości rozliczenia składki zdrowotnej.

W odliczeniu składki zdrowotnej pojawiła się nowa zasada, że składki zdrowotne możemy odliczać tylko w ramach przychodu roku podatkowego, którego dotyczą.

4.

Od 2023 roku będzie możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach prawnych, dla których do tej pory przepisy nie przewidywały takiej możliwości – np. przy umowach zlecenie od 01.01.2023 r. zleceniobiorcy będą również mogli składać PIT-2

Jednolity wzór PIT-2, który zawierać będzie całokształt oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie wysokości zaliczki. Dotychczas złożone PIT-2 nie będą wymagały ponownego złożenia na nowym formularzu. Od 01 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 będzie można złożyć w max. 3 zakładach pracy dla osób zatrudnionych w kilku zakładach pracy. Kwota zmniejszająca podatek podzieli się proporcjonalnie.

5.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

6.

Likwidacja mechanizmu podwójnego obliczania zaliczek za 2022 r. oraz rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna

7.

Osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na takich samych zasadach, jak pozostali rodzice. Kwota wolna dla samodzielnych rodziców wyniesie 60 tys. zł.

8.

Kwota wolna od podatku (30 tys. zł) oraz wyższy próg podatkowy (120 tys. zł) pozostają bez zmian. Od kolejnego roku można przekazać na OPP 1,5 %.