Autozapis 2023 w PPK

Informujemy, że zbliża się termin automatycznego zapisu do PPK. Automatyczny zapis do PPK odbywa się na podstawie art. 23.6 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

  • do końca lutego 2023 r. – obowiązek poinformowania o autozapisie osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Do tego terminu wszystkie osoby, objęte ponownym autozapisem, powinny otrzymać stosowną informację. Deklaracje o rezygnacji przestają obowiązywać od 1 marca 2023 r., niezależnie od tego, czy taka deklaracja została złożona rok czy dwa dni wcześniej.
  • w marcu 2023 r. – obliczenie i pobranie wpłat do PPK za osoby, które są objęte autozapisem przy czym dla osób, które nie były dotychczas zapisane do PPK, pracodawca powinien niezwłocznie w marcu 2023 r. zawrzeć w imieniu tych osób Umowę o Prowadzenie PPK, a dopiero później, poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy, obliczać i pobierać wpłaty do PPK, o ile ww. osoby nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • do 17 kwietnia 2023 r. (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela) – dokonanie wpłat do PPK za osoby wymienione w punktach powyżej – jeżeli do tego czasu nie złożą one ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla pracownika o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK

Deklaracja o rezygnacji z PPK (*dotyczy osób do 55 lat)

 Wniosek o zawarcie umowy PPK (*dotyczy osób od 55 lat)Czym jest autozapis do PPK ?

Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), mają obowiązek co 4 lata dokonać tzw. autozapisu, czyli ponownego zapisu do PPK wszystkich osób zatrudnionych (pracowników) w wieku 18-55 lata, które złożyły wcześniej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Termin autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających niezależnie od tego, kiedy została zawarta Umowa o Zarządzanie PPK.


Kogo dotyczy?

Ponowny autozapis dotyczy wyłącznie osób w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie obejmuje zatem osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (przystępują do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat (nie mogą być uczestnikami PPK).

Jednocześnie przypominamy, że udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny dla pracownika. W każdej chwili (do ukończenia 70 r.ż.) może on przystąpić i zrezygnować z uczestniczenia w programie, niezależnie od terminów tegorocznego ponownego autozapisu.

Jeśli pracownik jest już uczestnikiem PPK, i co miesiąc są naliczane oraz odprowadzane składki na jego rachunek PPK – nic się nie zmienia, autozapis go nie dotyczy.

WAŻNE:

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest bowiem skuteczna do 28 lutego 2023 r.