Sprawozdanie do GUS – czy możliwa jest kara za niezłożenie?

Obowiązek udostępnienia danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu nałożony jest na podmioty gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej czy osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Badania z udziałem osób fizycznych na ogół są dobrowolne, z wyjątkiem spisu powszechnego. Zastanawiasz się, czy Ty również musisz udzielić informacji tej instytucji? Dowiedz się, jakie konsekwencje wynikają z niezłożenia wymaganego sprawozdania do GUS.

Działalność Głównego Urzędu Statystycznego

GUS jako instytucja administracji rządowej gromadzi oraz udostępnia dane statystyczne dotyczące wielu dziedzin działalności publicznej, a także niektórych sfer życia prywatnego obywateli naszego kraju. Uzyskane informacje analizowane są z wykorzystaniem metod statystycznych, co pozwala na ocenę sytuacji ekonomicznej, demograficznej oraz społecznej państwa, a także stanu środowiska naturalnego na naszym terenie. Wszyscy jesteśmy zobligowani do przekazania do GUS-u żądanych danych, które są pseudonimizowane po to, aby niemożliwa była identyfikacja pojedynczych uczestników badania, jeśli pozwala na to cel ich przetwarzania.

Jakie dane zbiera GUS?

W ramach badania przeprowadzanego na zasadzie obowiązku, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, podmioty gospodarki narodowej zobligowane są do udzielenia takich informacji jak m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, kraj oraz miejsce urodzenia, płeć, PESEL, NIP, wyznanie czy stan cywilny. W przypadku osób fizycznych badania o charakterze obowiązkowym nie mogą obejmować niektórych danych osobowych, np. pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych czy informacji dotyczących zdrowia oraz orientacji seksualnej.

Czym grozi niezłożenie sprawozdania do GUS-u?

W trakcie obowiązkowego badania każdy respondent zobligowany jest do terminowego udzielenia odpowiedzi pełnych, wyczerpujących oraz zgodnych ze stanem faktycznym. Przekazanie w sprawozdaniu fałszywych danych, odmowa udziału w badaniu statystycznym bądź udostępnienie informacji po wymaganym terminie ma poważne konsekwencje prawne. Niezłożenie sprawozdania do GUS-u lub przekazanie go zbyt późno w świetle przepisów stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny (od 200 zł do 5000 zł). Natomiast za udostępnienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym grozi nie tylko kara grzywny, ale również ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności do 2 lat.