PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

W związku z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w celu systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie tworzone są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zgodnie z przepisami tej ustawy każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym jest zobowiązany do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w określonych przepisami terminach.

Ustawa o PKK nie nakłada żadnych nowych obowiązków na przedsiębiorców, którzy na dzień 31.12.2019 r. lub później nie zatrudniały żadnych pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

TERMINY

Firmy zatrudniające do 20 pracowników na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym:

Najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. termin na zawarcie umowy z wybraną instytucją finansową o zarządzanie PPK

Najpóźniej do 10 maja 2021 r.termin na zawarcie umowy z wybraną instytucją finansową o prowadzenie PPK

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WDRAŻANIA PPK

Co do zasady programem PPK zostały objęte obowiązkowo wszystkie firmy z wyłączeniem:

– mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione przez nich osoby złożą pracodawcy deklarację o rezygnacji z PPK;

– podmiotu zatrudniającego będącego jednocześnie osobą fizyczną, który zatrudnia – w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością tego podmiotu- osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby;

-przedsiębiorców wdrażających Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

6 KROKÓW WDROŻENIA PPK W FIRMIE:

 1. Zapoznać pracowników z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z PPK – PDF , wersja do edycji
 2. Wybór osoby odpowiedzialnej za PPK w Twojej firmie.

 3. Wybór Instytucji Finansowej.

 4. Zawarcie umowy o zarządzaniu PPK.

 5. Zawarcie umowy o prowadzeniu PPK.

 6. Obliczanie i przekazanie środków do wybranej instytucji.

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową , a jeśli taka u niego nie funkcjonuje – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie. W praktyce funkcję takiego przedstawiciela najczęściej pełni pracownik lub grupa pracowników wybrana przez załogę, reprezentacja taka nie może bowiem zostać wskazana przez pracodawcę. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, w której utworzy PPK, należy do pracodawcy. Wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami.

Wyboru instytucji finansowej można dokonać spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych na Portalu MojePPK klikając tutaj.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW:

Poradnik pracownika

Plakaty dla pracownika

Oszczędzanie się opłaca

Twoje oszczędności na przyszłość

Co powinieneś wiedzieć

PPK dla pracowników małych i średnich firm

PPK w praktyce

ZAWARCIE UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK

Pracodawca podpisuje z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w której imieniu jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowę tę zawiera się w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Pracodawca przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w Portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, w którym jest zobowiązany zawrzeć pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego u tego pracodawcy.

ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową pracodawca w dalszej kolejności powinien zawrzeć w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista uczestników PPK. Oznacza to, że pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika. Lista uczestników PPK stanowiąca załącznik do umowy o prowadzenie PPK będzie następnie aktualizowana, przy czym jej zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Umowę taką pracodawca zawiera z instytucją finansową, z którą zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika po upływnie trzeciego miesiąca jego zatrudnienia – 90 dni, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin, chyba, że osoba ta wcześniej zadeklaruje niedokonywanie wpłat do PPK.

KTO PODLEGA ZGŁOSZENIU DO PPK

Większość pracowników podlega automatycznemu zgłoszeniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczy to osób, które:

– są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno- rentowymi z tytułu umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia czy kontraktu menedżerskiego;

– ukończyły 18 rok życia, ale nie osiągnęły 55 lat.

W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.

Bardzo ważnym aspektem przy zgłaszaniu pracowników jest także okres ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyłącznie osoby zatrudnione w firmie przez co najmniej 3 miesiące mogą zostać zgłoszone do PPK przez zakład pracy. Do przebiegu zatrudnieniu wlicza się wszystkie okresy z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce u danego pracodawcy, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach , jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest ich następcą prawnym.

Automatycznie do PPK zostają przypisani również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. W okresie korzystania z tego urlopu nie nalicza się składek za pracownika- całą procedurę rozpocznie się dopiero po powrocie zatrudnionego do pracy.

REZYGNACJA Z PPK

Niektóre grupy pracowników zostaną objęte programem oszczędzania na przyszłą emeryturę automatycznie. Nie oznacza to jednak, że rezygnacja z PPK nie jest możliwa. Pracownik, który nie chce skorzystać z tego rozwiązania, powinien złożyć taką dyspozycję u pracodawcy. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK powinna mieć formę pisemną.  Deklaracja o rezygnacji TUTAJ

Pracownik może złożyć ten dokument w dowolnym momencie- zarówno przed wdrożeniem programu w firmie, jak i już po wprowadzeniu PPK w podmiocie zatrudniającym. Zakład pracy jest zobligowany do przekazania instytucji finansowej informacji o odstąpieniu od PPK przez zatrudnionego w ciągu 7 dni. W miesiącu złożenia przez pracownika dyspozycji z jego wynagrodzenia nie powinny zostać pobrane składki.

WPŁATY NA PPK

Każdy uczestnik PPK posiada indywidualne konto, na które zostają przekazane środki. Wpłaty finansowane są z trzech źródeł:

– przez samego pracownika;

– przez pracodawcę;

– z budżetu państwa.

Wpłaty pobrane z wynagrodzenia pracownika, jak i te finansowane przez pracodawcę dzielimy na podstawowe i dodatkowe. Bazę do naliczania wpłat stanowi co do zasady wynagrodzenie brutto pracownika, a dokładnie podstawa składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe.

Wpłata pracownika

 • 2% wynagrodzenia brutto

 • + dobrowolnie do 2%

Wpłata pracodawcy

 • 1,5% wynagrodzenia brutto

 • + dobrowolnie do 2,5%

Wpłata państwa

 • 250 zł na powitanie

 • + 240 zł co roku

Wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto jeżeli łączne wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli nie oblicza się od nich składek ZUS. Są przychodem uczestnika PPK i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są wpłaty uczestnikom PPK, którzy nie mają 26 lat i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Wpłat do PPK Pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez Pracownika i przez siebie.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 r, pracodawca ma obowiązek

– w terminie do ostatniego dnia lutego poinformować pracownika, który zrezygnował z dokonywania wpłat, o wznowieniu przekazywania za niego wpłat do PPK,

– od kwietnia przekazywać wpłaty do PPK za każdego kwalifikującego się pracownika.