Zmiany podatkowe 2021

KASY FISKALNE ONLINE

W 2021 przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line

-Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

– świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

– świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy świadczenia usług:

– fryzjerskich, kosmetycznych

– budowlanych

– w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów

– prawniczych

– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

CIT DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

– od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie),

– od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

CIT 9%

W 2021 roku został podniesiony próg z 1,2 mln euro do 2 mln euro do którego można skorzystać ze stawki CIT 9% zamiast podstawowej 19 %.

W związku z powyższym ze stawki preferencyjnej 9% skorzystają:

– rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo

– mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro),

Ze stawki preferencyjnej 9 % nie skorzystają i będą opodatkowane stawka 19%

– dochody z zysków kapitałowych,

– spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji (na przykład podział dotychczasowej firmy), przekształcenia firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

ESTOŃSKI CIT

Estoński CIT oznacza, że do momentu wypłaty zysk spółki nie będzie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek CIT. Dla firm, które płacą obecnie 9 % CIT i wdrożą CIT estoński stawka wzrośnie na 15 %

To rozwiązanie skierowane jest do mikro i małych spółek kapitałowych (spółki z o.o. i akcyjne), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. i w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki które spełniają łącznie poniższe warunki:

1. nie posiadają udziałów w innych podmiotach,

2.  zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców

3. ich przychody pasywne (przychody osiągane z odsetek, wierzytelności, części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

4. wykazują nakłady inwestycyjne – nakładami inwestycyjnymi są faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych we własny zakresie. Wzrost wydatków inwestycyjnych będzie analizowany w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku. Spółki będą musiały ponieść nakłady przewyższające:

– 15% wartości obecnych środków trwałych, nie mniej  jednak niż 20.000 złotych w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych;

– 33% wartości obecnych środków trwałych, nie mniej niż 50.000 złotych w okresie czterech lat podatkowych.

Zgodnie z projektem dotyczącym estońskiego CIT, dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność wskaźniki te będą o połowę mniejsze, bo wyniosą odpowiednio 7,5 % lub 16,5%. Co ważne spółki mogą ponieść nakłady na środki trwałe jedynie z grup 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jeżeli po zakończeniu stosowania estońskiego CIT, w przypadku wykazania przez podatnika znacznych nakładów inwestycyjnych, wysokość opodatkowania spadnie o pięć punktów procentowych.  Nakłady inwestycyjne obniżające podatek muszą być znacznie większe niż standardowe: 50% w każdym dwuletnim okresie i 10% w każdym czteroletnim okresie.

Estoński CIT  jest wybierany cztery kolejne lata podatkowe, jeśli po czterech latach podatnik nadal spełnia warunki zwolnienia z CIT, jego zastosowanie przedłuża się automatycznie na kolejne czteroletnie okresy. Podatnik może także rezygnować ze stosowania estońskiego CIT poprzez złożenie informacji o rezygnacji w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym rozliczał się na preferencyjnych zasadach.