PESEL/NIP dla cudzoziemca

W poprzednich latach na formularzach PIT-11 cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL/NIP wpisywany był ciąg tych samych cyfr np.: 11111111111 czy 99999999999.

Z otrzymanych informacji z Urzędu Skarbowego wynika, że na PIT-11 za 2020 będzie obowiązkowe wpisywanie poprawnego nr NIP/PESEL, informacje PIT-11 cudzoziemca który nie posiada nr PESEL/NIP nie będzie przyjęty przez urząd.

Jak uzyskać PESEL lub NIP

Dla podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

Podatnik może złożyć wniosek o jego nadanie do organu gminy wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o wydanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

  • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),

  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik nie może się zameldować.

Wzór wniosku o nadanie PESEL dostępny tutaj: uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

W przypadku odmowy podatnik może wystąpić o wydanie numeru NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny tutaj: e-deklaracje NIP-7

Wpisany numer PESEL/NIP w informacjach przekazanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika, a co za tym idzie na:

  • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi jego zeznania podatkowego za 2020 r. w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl

  • zalogowanie się przez podatnika na usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP

  • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnej deklaracji e-Deklaracje

  • skorzystanie z ulg i odliczeń, co może skutkować zwrotem nadpłaty podatku.