PFR

Poniżej przykładowa korespondencja z banku:

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”) jest dostarczenie do dnia 31 grudnia 2020
r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o
udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały
odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (nie dotyczy do jednak
wniosków lub odwołań, w wyniku których nie zostało udzielone wsparcie finansowe). Dokumenty te
muszą być zgodne z umową subwencji oraz regulaminem ubiegania się o udział w Programie.
Informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za
pośrednictwem banku, za pośrednictwem którego zawarli Państwo umowę subwencji nie później niż
do dnia 30 listopada 2020 r.
W zależności m.in. od tego kto złożył w imieniu beneficjenta wniosek o udzielenie subwencji
finansowej/odwołanie konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta
została umowa subwencji finansowej, jednego z niżej wskazanych pakietu dokumentów.
1. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez
osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. członka zarządu
spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji albo osobę prowadzącą
jednoosobową działalność działającą bezpośrednio we własnym imieniu), konieczne jest
przedłożenie:
a) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego
wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji
finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta;
albo
b) wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika
umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do
jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta.
2. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez
osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np.
księgową posiadającą dostęp do bankowości elektronicznej, jednego z członków zarządu spółki
kapitałowej uprawnionego do łącznej reprezentacji, jednego ze wspólników spółki cywilnej),
konieczne jest przedłożenie:
a) pełnomocnictwa udzielonego każdej osobie, która składała oświadczenia w bankowości
internetowej na etapie zawierania umowy subwencji finansowej (w tym w zakresie
składania odwołań) przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta
(pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
subwencji finansowej/odwołania) wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób podpisujących
pełnomocnictwo;
albo
b) oświadczenia retrospektywnego, na podstawie którego beneficjent potwierdza zawarcie
umowy subwencji finansowej (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby
umocowane do działania w imieniu beneficjenta wraz z informacją odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których będzie wynikało umocowanie osób
podpisujących oświadczenie retrospektywne.
Dodatkowe uwagi
1. Co do zasady, dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone w formie
papierowej lub elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne, tj.:
(i) w stosunku do formy pisemnej – forma z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz (ii)
w stosunku do formy elektronicznej – forma z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
Szczegóły w tym zakresie powinny zostać ustalone bezpośrednio z Państwa bankiem.
3. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać
podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
4. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został przez PFR zamieszczony na stronie
internetowej.
Wzór Pełnomocnictwa:
https://pfrsa.pl/dam/jcr:bbebfc72-745a-4ba3-a481-
a87757326b00/Wz%C3%B3r_pe%C5%82nomocnictwa_TF_MSP_20200916.docx
Wzór Oświadczenia:
https://pfrsa.pl/dam/jcr:c3d2fd92-dc90-4f7b-9454-
834e84231d21/Wz%C3%B3r_o%C5%9Bwiadczenia_TF_MSP_20200916.docx;