VAT marża – sprzedaż towarów używanych, zaliczki

Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych – VAT marża

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, zakupiony uprzednio towar używany (np. samochód), przy jego sprzedaży może skorzystać na podstawie z procedury VAT marża, nie wymaga to dodatkowej rejestracji.

Aby skorzystać przy sprzedaży towaru używanego z procedury VAT marża zgodnie z ar.t 120 ust 10 pkt. 1-5 Ustawy o podatku od towarów i usług towar musi nabyty od osoby fizycznej, od podatnika VAT gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT, sprzedawca opodatkował towar procedurą VAT marża.

Z powyższej procedury nie możemy skorzystać gdy towar został nabyty w ramach WNT.

Faktura VAT

Sprzedając towar używany w procedurze VAT marża na fakturze VAT nie podajemy kwoty netto oraz VAT podajemy jedynie kwotę do zapłaty oraz zgodnie z art. 106e ust 3 jesteśmy zobowiązani na fakturze umieścić zapis „procedura marży – towary używane”.

W przypadku otrzymania zaliczki na w wysokości 50% zobowiązani jesteśmy wystawić fakturę VAT w wysokości otrzymanej zaliczki. Również bez kwoty netto i VAT dopisując „procedura marży – towary używane”.

Rejestr i deklaracja VAT

W rejestrze VAT sprzedaży kwota jako kwotę brutto wykażemy marżę, tj. kwota sprzedaży minus kwota nabycia. Kwotę VAT w rejestrze oraz w deklaracji VAT wyliczymy od kwoty brutto czyli marży. Kwota netto stanowić będzie: marża minus kwota VAT.

W związku z otrzymaną zaliczką, w rejestrze VAT sprzedaży kwota jako kwotę brutto wykażemy marżę, tj. kwota sprzedaży minus kwota nabycia w wysokości proporcjonalnej do otrzymanej zaliczki 50 %. Odpowiednio kwotę VAT w rejestrze oraz w deklaracji VAT wyliczymy od 50 % kwoty brutto czyli marży. Kwota netto stanowić będzie: połowa marży minus kwota VAT.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usłu

Art. 120. 1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112);

5) przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7;

6) przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika;

7) przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę poszczególnych kwot sprzedaży;

8) przez łączną wartość nabyć rozumie się sumę poszczególnych kwot nabycia.

10. Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4 i 5, marża podlega opodatkowaniu stawką 0%.

21. Przepisów ust. 1-20 nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Art. 106e ust 3

3. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy “procedura marży – towary używane”, “procedura marży – dzieła sztuki” lub “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.