Odpis należności – koszty uzyskania przychodu

Odpis należności

Aby odpisać należności można spisać protokół, o umorzeniu długu dłużnikowi, podstawę do tego daje:

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Art. 508 Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

 

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisanych należności

O ile wcześniej wierzytelność została zaliczona do przychodów możemy możemy ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wówczas gdy zostanie spisany protokół, że koszty procesowe będą równe lub wyższe od kwoty wierzytelności, lub gdy:

– jest postanowienie o nieściągalności,

-zostało wydane postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości a majątek nie jest wystarczająco duży, o umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 16. 1. pkt 25 lit a Ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2,

Art 16 u 2 pkt Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.