Artykuły remontowe/budowlane – Koszty uzyskania przychodu

Artykuły remontowe/budowlane – Koszty uzyskania przychodu

1. Wydatki remontowo/budowlane poniesione w budynku stanowiącym środek trwały do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, (art. 16g ust 3 i 4):

– wydatki podwyższają wartość początkową nieruchomości.

Oznacza to, że poniesione wydatki nie zostaną jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, po przyjęciu budynku do użytkowania spółka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przyjętej wartości początkowej.

Powyższe będzie miało zastosowanie jeżeli ponoszone nakłady będą zwiększać wartość środka trwałego i nie będą stanowić np. wyposażenia.

2. Wydatki remontowo/budowlane poniesione po przyjęciu budynku do użytkowania (art. 16g ust 13):

– suma wydatków poniżej 10 000 zł w roku podatkowym – wydatki stanowią jednorazowo koszty uzyskania przychodów.

– suma wydatków powyżej 10 000 zł w roku podatkowym – środek trwały uznaje się za ulepszony i powodują wzrost wartości użytkowej. Wydatki nie zostaną jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania, będziemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości budynku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: Art. 16g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

13. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W związku z powyższym jeżeli podatnik poniesie wydatki na środek trwały oddany do użytkowania np. w styczniu na kwotę 9 000 zł., będzie mógł zaliczyć poniesiony wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Następnie w marcu poniesie kolejne wydatki np. 2 000 zł. to o łączną kwotę 11 000 zł. wzrośnie wartość użytkowa nieruchomości i całość wydatku 11 000 zł. nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów jednorazowa, należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości budynku.

Zgodnie z art 15 u 4i o CIT podatnik nie będzie zobowiązany dokonywać korekty zaliczonych jednorazowo kosztów 9000 “cofając” się do stycznia. Ponieważ korekta kosztów nie jest spowodowana błędem lub omyłką (podatnik w na koniec stycznia nie miał wiedzy, że będzie dokonywał dalszych wydatków w roku podatkowym) korekty kosztów w wysokości 9000 tysięcy dokonamy w marcu.

Art 15 u 4i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.