Usługi budowlane B2C – Obowiązek podatkowy, kasa fiskalna, faktury

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej usług budowlanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z § 6 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas wynika, iż paragon należy wystawić w dniu wykonania usługi również części (art. 19a ust 2 ustawy o VAT) nie później niż otrzymanie części lub całości zapłaty.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;

2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;

Obowiązek podatkowych przy usługach budowlanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ( w zależności, które zdarzenie było pierwsze):

– Wykonaliśmy całą usługę budowlaną

Art. 19a. ust 1. Ustawy o VAT – Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust

Wykonaliśmy część / etap usługi budowlanej wynikającej z umowy

Art. 19a. 2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

– Otrzymaliśmy zaliczkę –

Art 19 ust 8 Ustawy o VAT.Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Przy usługach nie ma zastosowania Art 19a u 5 p 3 więc data wystawienie faktury nie ma znaczenia, więc jeżeli usługi budowlane dla osoby fizycznej to obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych – z chwilą wykonania usługi lub otrzymania zaliczki. Art 19a u5 p3 dotyczy usług budowlanych B2B

Data wystawienia faktury za usługi budowlane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Fakturę wystawiamy do 15 dnia kolejnego m-ca od wykonania usługi lub otrzymania zaliczki

Art. 106i. 1. Ustawy o VAT Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.