Samochód w firmie – Limity KUP

Limity kosztów uzyskania przychodów wydatków na paliwo i koszty eksploatacji dot. samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i do działalności gospodarczej:

20 % – samochód stanowiący własność przedsiębiorcy ale niestanowiący środka trwałego w prowadzonej działalności. Podstawa prawna:

Art. 23. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

pkt 46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

75 % – samochód niestanowiący własność przedsiębiorcy – umowa użyczenia, wynajem. Bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Podstawa prawna:

Art. 23. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

pkt 46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;