Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Zgodnie z art. 93 a. § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o., spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach podatkowych przekształconej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli prowadzonej działalności gospodarczej przysługiwało prawo do składania deklaracji VAT kwartalnie spółka ma również do tego prawo bez konieczności oczekiwania na skorzystanie z tego prawa po upływie roku. Spółka z o.o. składa VAT-R zaznaczając rejestracje do VAT kwartalnie od dnia kolejnego od miesiąca złożenia.

Ustawa Ordunacja podatkowa – Art. 93a. § 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1) przekształcenia innej osoby prawnej,

2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. nie ma konieczności sporządzania protokołu likwidacyjnego określonego w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług – Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną

Art 14. 1 Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego;

3) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495).