Sprzedaż wysyłkowa / Eksport dla osób fizycznych

Sprzedaż wysyłkowa dla osoby fizycznej na terytorium państwa członkowskiego Unii Eurpopejskiej

Zgodnie z art 23 ustawy o VAT w przypadku gdy polski przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla osoby fizycznej nie zarejestrowanej do wewnątrz wspólnotowej wymiany stosujemy stawkę jak do transakcji krajowej obowiązującej na terytorium Polski. W przypadku przekroczenia limitu w danym roku podatkowym określonego należy zastosować stawkę właściwą obowiązującą na terytorium kraju UE odbiorcy, i np. dla Niemiec limit ten wynosi 100 000 EURO.   Limity tutaj  

Sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych poza Unię Europejską – Eksport

W przypadku sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych poza Unię Europejską na podstawie art 41 ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki VAT 0% pod warunkiem posiadania przez potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (art 41 u 6 i 6a ustawy o VAT). 

Dokumentem uprawniającym do zastosowania stawki VAT 0 jest Potwierdzeniem wywozu IEE 599 lub inny dokument wystawiony przez agencję celną. Takim dokumentem nie może być min. potwierdzenie z Urzędu Pocztowego.

– jeżeli nie został spełniony w/w warunek, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ustawie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres (art 41 u 7 i 8 ustawy o VAT).

– w przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju w deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy.

– otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument na stawkę 0% (art 41 u 9 ustawy o VAT)

Na podstawie art 106i ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy. Sam fakt wystawienia faktury nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych czyli z chwilą dokonania dostawy zgodnie art 19a u 1 ustawy o VAT. Jeżeli dostawie towarzyszą dodatkowe świadczenia wykonywane przez eksportera (np. transport, pakowanie), za które pobiera on od nabywcy opłatę, to wartość tych świadczeń podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak eksportowane towary.

Otrzymana zaliczka również powoduje powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie. Do celów podatkowych dokonuje się przeliczenia po kursie określonym według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 41.1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

6b. W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.