Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie z opłacania składek

Zwolnienie z ZUS w 100 % lub 50 % mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych do 50 osób. Z pomocy korzystają przedsiębiorcy oraz osoby pracujący dla niego, państwo uzupełnia składki zachowując ciągłość ubezpieczenia i prawo do świadczeń, które były do tej pory.

Zwolnieniu podlegają składki do obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru składek, zwolnienie zostaje przyznane dopiero wtedy, gdy ZUS otrzyma deklaracje rozliczeniowe za marzec, kwiecień, maj 2020 r.

ZUS poinformuje nas o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z opłacania składek. Ze zwolnienia skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy opłacali składkę za marzec, opłacona składka zostanie zwrócona po złożeniu wniosku EZS-P. Spadek lub utrata przychodów nie mają znaczenia. Dotyczy również przedsiębiorców którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

– Warunki uzyskania pomocy:

Rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacanie składki na własne ubezpieczenie

Przychód z działalności w pierwszym miesiącu za, który jest składany wniosek nie może przekroczyć 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

– Wykluczenia z uzyskania pomocy:

– Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

– Korzystający z ulgi na start zgłoszeni do ZUS z kodem 0540 (wykluczenie nie dotyczy osób płacących tylko składkę zdrowotną z tyt. posiadania innego ubezpieczenia np. etat)