Środek trwały – sprzedaż, wycofanie, darowizna

Wartość początkowa środka trwałego

W przypadku zakupu np. samochodu do majątku prywatnego przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, następnie po kilku latach gdy przedsiębiorca samochód ten będzie chciał zaliczyć do środków trwałych wartość początkową należy przyjąć z umowy/faktury zakupy pomimo, że po upływie kilku lat wartość samochodu jest znacznie niższa. Wartość początkową podnoszą dodatkowo koszty zakupu np. transport.

Podstawa prawna Art. 22g. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;

Sprzedaż środka trwałego:

Dokumentacja – faktura VAT, sprzedany środek trwały należy wykreślić z ewidencji środków trwałych dokumentem LT.

Podatek PIT – w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego podstawą opodatkowania będzie wartość środka trwałego określonego na fakturze sprzedaży pomniejszona o ewentualną niezmotoryzowaną część.

W przypadku gdy podatnik mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów miesięczne odpisy amortyzacyjne natomiast tego nie robił w wyniku swojego błędu lub omyłki, to te nie nieujęte miesięczne odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może jedynie skorygować jedynie okres w którym takie prawo mu przysługiwało.

Podstawa prawna Art. 22. 1. pkt 7c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podatek VAT – podstawą opodatkowania będzie wartość środka trwałego określonego na fakturze sprzedaży.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne:

Dokumentacja – należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego, a przekazany środek wykreśla się z ewidencji środków trwałych dokumentem LT.

Podatek PIT – sam fakt wycofania środka trwałego na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu sprzedaż uprzednio wycofanego środka trwałego przed upływem 6 lat koszt uzyskania przychodu stanowić będzie ewentualna niezmotoryzowana część.

Podstawa prawna: Art 10 pkt 2 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W przypadku gdy podatnik mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów miesięczne odpisy amortyzacyjne natomiast tego nie robił w wyniku swojego błędu lub omyłki, to te nie nieujęte miesięczne odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może jedynie skorygować jedynie okres w którym takie prawo mu przysługiwało.

Podstawa prawna Art. 22. 1. pkt 7c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podatek VAT –

Jeżeli przy nabyciu środka trwałego przysługiwało prawo do odliczenia to w momencie wycofania środka trwałego na cele prywatne należy odprowadzić podatek VAT podstawą opodatkowania będzie cena nabycia środka trwałego uaktualniona o bieżące ceny rynkowe.

Jeżeli przy nabyciu środka trwałego nie przysługiwało prawo do odliczenia (zakup od osoby fizycznej umową kupna, przekazanie środka trwałego z majątku prywatnego do działalności) wycofania środka trwałego na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Darowizna wycofanego środka trwałego na cele prywatne:

Podatek PIT – darowizna wycofanego uprzednio środka trwałego na cele prywatne nie stanowi przychodu w działalności i nie podlega opodatkowaniu w rozumieniu o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta podlegać będzie ewentualnie podatkiem od spadków i darowizn.