Środek trwały – sprzedaż, wycofanie, darowizna

Sprzedaż środka trwałego:

Dokumentacja – faktura VAT, sprzedany środek trwały należy wykreślić z ewidencji środków trwałych dokumentem LT.

Podatek PIT – w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego podstawą opodatkowania będzie wartość środka trwałego określonego na fakturze sprzedaży pomniejszona o ewentualną niezmotoryzowaną część.

W przypadku gdy podatnik mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów miesięczne odpisy amortyzacyjne natomiast tego nie robił w wyniku swojego błędu lub omyłki, to te nie nieujęte miesięczne odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może jedynie skorygować jedynie okres w którym takie prawo mu przysługiwało.

Podstawa prawna Art. 22. 1. pkt 7c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podatek VAT – podstawą opodatkowania będzie wartość środka trwałego określonego na fakturze sprzedaży.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne:

Dokumentacja – należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego, a przekazany środek wykreśla się z ewidencji środków trwałych dokumentem LT.

Podatek PIT – sam fakt wycofania środka trwałego na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu sprzedaż uprzednio wycofanego środka trwałego przed upływem 6 lat koszt uzyskania przychodu stanowić będzie ewentualna niezmotoryzowana część.

Podstawa prawna: Art 10 pkt 2 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W przypadku gdy podatnik mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów miesięczne odpisy amortyzacyjne natomiast tego nie robił w wyniku swojego błędu lub omyłki, to te nie nieujęte miesięczne odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może jedynie skorygować jedynie okres w którym takie prawo mu przysługiwało.

Podstawa prawna Art. 22. 1. pkt 7c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podatek VAT –

Jeżeli przy nabyciu środka trwałego przysługiwało prawo do odliczenia to w momencie wycofania środka trwałego na cele prywatne należy odprowadzić podatek VAT podstawą opodatkowania będzie cena nabycia środka trwałego uaktualniona o bieżące ceny rynkowe.

Jeżeli przy nabyciu środka trwałego nie przysługiwało prawo do odliczenia (zakup od osoby fizycznej umową kupna, przekazanie środka trwałego z majątku prywatnego do działalności) wycofania środka trwałego na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Darowizna wycofanego środka trwałego na cele prywatne:

Podatek PIT – darowizna wycofanego uprzednio środka trwałego na cele prywatne nie stanowi przychodu w działalności i nie podlega opodatkowaniu w rozumieniu o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta podlegać będzie ewentualnie podatkiem od spadków i darowizn.