Dywidenda / Wynagrodzenie zarządu

DYWIDENDA

Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania i nie dotyczy dywidend należnych ale nie wypłaconych. Wypłacona dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla spółki.

Art. 17. 1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1) odsetki od pożyczek;

2) odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

3) odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

Zgodnie art. 30a ust. 1 pkt 4, ust 6 oraz ust 7 ustawy PIT od dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy i płacony jest wyłącznie od przychodu bez możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów.

Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;

3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy PIT Spółka pełni rolę płatnika i jest zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat tzn. podatek od dywidend jest potrącany z wypłacanej dywidendy przez spółkę.
Spółka ma obowiązek wpłacenia pobranego od podatku w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, bez obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej, w terminie do końca stycznia kolejnego roku roku następującego po roku podatkowym spółka ma obowiązek wykazać wysokość pobranego w ciągu roku podatku na formularzu PIT-8AR. Należy podkreślić, że dokument ten składa jedynie spółka, wyłącznie do naczelnika urzędu skarbowego. Wspólnik otrzymujący dywidendę nie składa zatem żadnej deklaracji do urzędu skarbowego oraz nie otrzymuje od spółki żadnej informacji o pobranych podatku. (art. 42 ust. 1 ustawy PIT)
Udziałowiec lub akcjonariusz, który otrzymał dywidendę nie musi odprowadzać z tego tytułu żadnego podatku ponieważ czyni to za niego płatnik oraz wykazywania tych przychodów na jakimkolwiek zeznaniu PIT-37, 36… itd. Przychodów z dywidend nie łączy się z innymi źródłami przychodów opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Jeżeli Spółka pomimo obowiązku nie naliczyła by oraz nie pobrała podatku udziałowiec, który otrzymał dywidendę w zeznaniach o którym mowa w art. 29-30a wykazuje się podatek dochodowy od otrzymanej dywidendy.

Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Art. 42. 1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

 

WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

Wynagrodzenie członka zarządu lub inne dodatkowe świadczenie mające związek z pełnioną funkcją wypłacane jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do pełnienia członka zarządu za wynagrodzeniem, w której lub w odrębnej uchwale ustala się wysokość wynagrodzenia lub warunki jego obliczenia (np. uzależnione od wyników finansowych spółki).

Ustala się czy zostanie wypłacone jednorazowo albo będzie wypłacane co miesiąc, kwartał lub w innych ściśle ustalonych okresach, w każdym momencie można sporządzić odrębną uchwałę zgromadzenia wspólników, na podstawie której członek zarządu otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu np. premię.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku, co oznacza, że pieniądze mogą być wypłacone w dowolnym momencie – nawet wtedy, gdy firma wykazuje stratę.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków zarządu jest dowolna trzeba mieć jednak na uwadze, zbyt wysokiemu wynagrodzeniu może zostać postawiony zarzut sprzeczności z umową spółki, dobrymi obyczajami, godzenia w interesy spółki lub pokrzywdzenia wspólnika. Wynagrodzenie powinno być bowiem adekwatne do zakresu wykonywanych obowiązków, a także kondycji finansowej samej spółki.

Wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji w organach spółki zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane jest na według skali podatkowej 17%. Przychody można pomniejszyć o standardowe koszty jego uzyskania jak przy stosunku pracy bez kwoty wolnej od podatku. Przedmiotowe wynagrodzenie nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia składek do ZUS.

Wypłacone wynagrodzenie członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki z chwilą wypłaty (pozostawienia do dyspozycji) członkowi zarządu.