Split Payment – Mechanizm podzielonej płatności

Zgodnie z art 108a ustawy o podatku od towarów i usług

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

1a. Ustawy o podatku od towarów i usług przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

1. Kiedy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – Split Payment

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności oraz umieszczenia na fakturze opisu “Mechanizm podzielonej płatności” są wymagane gdy zostały spełnione łącznie 2 warunki:

– kwota pojedynczej faktury przekracza 15 000 zł.,

– dana usługa lub towar są wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

2. Sankcje karne

Sprzedawca – wystawca faktury

Jeżeli sprzedawca na fakturze nie umieści adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności” oraz płatność była dokona z pominięciem split payment zgodnie z art 106 ust 7 sankcja karną jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Zgodnie z art. 106 ust 8 jeżeli nabywca zapłacił całą kwotę (netto + VAT) na główny rachunek tj. z pominięciem split patyment a wystawca na fakturze umieścił adnotacje „Mechanizm podzielonej płatności” oraz fakturę wykazał w plikach JPK oraz deklaracji VAT w/w sankcji dla sprzedawcy się nie stosuje

Art 106 ustawy o VAT

7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.

Nabywca

Z godnie z art 106 e ust 12 i 13 ustawy o VAT sankcja karną jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jeżeli pomimo nie zawarcia na fakturze adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności” płatność została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności kary się nie stosuje.

3. Split payment dla transakcji z kontrahentami zagranicznymi

Ustawa VAT nie wyklucza obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku gdy nabywcą towarów lub usług jest kontrahent zagraniczny ale tylko wówczas gdy dany przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowanym do podatku VAT na terytorium polski. Powyższe wynika z faktu, iż w art 108a ust 1 jest mowa o przedsiębiorcach natomiast podmiot zagraniczny niezarejestrowany na terytorium polski do celów podatku VAT w myśl ustawy VAT nie jest przedsiębiorcą.

Jeżeli kontrahent spoza terytorium kraju ma jednak obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, aby dopełnić powyższego zgodnie z art 108e ustawy o VAT jest również zobowiązany do otwarcia rachunku bankowego prowadzonego w walucie polskiej. Na podstawie art. 108f w/w ustawy przedsiębiorca może złożyć wniosek do naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zwrot kosztów prowadzenia tych rachunków.

W przypadku wystawionej faktury walutowej, jeżeli kontrahent zapłacił kwotę netto w walucie z konta walutowego, następnie może z konta w walucie polskiej zapłacić samą kwotę VAT wybierając mechanizmu podzielonej płatności.

Art 108e Ustawy o VAT Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

Art. 108f.1. Ustawy o VAT Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje zwrotu poniesionych przez podatnika kosztów obsługi rachunków, o których mowa w art. 108e, oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków.

W załączniku nr 15 ustawy o VAT towary i usługi są klasyfikowanie wg PKWiU, każdy przedsiębiorca musi zweryfikować jaki pod jakim symbolem PKWiU mieszczą się świadczone przez niego usługi lub sprzedawane towary.

Poniżej treść załącznika nr 15:

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1751

Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751)

Załącznik nr 15

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

10 24.10.12.0 Żelazostopy

11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

41 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43

42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

43 bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów

55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części

68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

70 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

72 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi

76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

80 38.11.51.0 Odpady szklane

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal

86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła

89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy

92 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

93 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

97 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa  w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

98 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

99 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających

121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji

124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

131 43.34.10.0 Roboty malarskie

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie

141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli