Bony – podatek VAT i CIT

Bony

Podatek VAT

Na gruncie podatku VAT rozróżniamy 2 rodzaje bonów:

1. Bon jednego przeznaczenia – w momencie emisji i wydania bonu znane jest miejsce dostawy towaru lub świadczenia usług, określony jest konkretny towar lub usługa, których dotyczy bon oraz kwota należnego podatku VAT – obowiązek odprowadzenia podatku VAT w momencie wprowadzenia bonu do obrotu, tj. wydania bonu klientowi

2. Bon różnego przeznaczenia – w momencie w momencie emisji i wydania bonu nie znane jest miejsce dostawy towaru lub świadczenia usług, nie jest określony konkretny towar lub usługa, których dotyczy bon oraz kwota należnego podatku VAT – obowiązek odprowadzenia podatku VAT w momencie wydania towaru lub wykonania usługi.

Na potrzeby podatku VAT za bony nie są uznawane takie z nich, które dają podatnikowi prawo do zniżki przy zakupie towarów i usług, ale nie dają prawa do otrzymania tych towarów i usług.

Podatek CIT

Rozróżniamy 2 rodzaje:

1. Bon wydawany jest na konkretny cel – Obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego momencie uregulowania należności.

2. Bon wydawany jest na nieokreślony cel – Obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego w momencie wydania towaru.

Art. 19a. 1. Ustawy o podatku od towarów i usług – Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Do przychodów nie zalicza się: pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);