Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Do 13.07.2020 r. dnia należy wprowadzić informacje o beneficjencie rzeczywistym spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna). Beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

– osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania spółki,

– w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzane transakcje.

W przypadku zmian w spółce lub rejestracji nowej spółki dane należy zaktualizować/zgłosić w terminie 7 dni od daty ich modyfikacji.

Jeżeli spółki nie dopełnią w/w obowiązku podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Podstawa prawna:

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

– Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.2019 poz. 1115, z późn. zm.)

W celu dopełnienia powyższego obowiązku należy kliknąć tutaj 

1. Wpisujemy NIP spółki i formę organizacyjną. > „Dalej”.

2. Wpisujemy datę zdarzenia :

Przy składaniu pierwszego zgłoszenia

– spółki zarejestrowane przed 13.10.2019 r. datę zdarzenia należy wpisać tożsamą z data zgłoszenia,

– spółki zarejestrowane po 13.10.2019 r. datę zdarzenia należy wpisać data wpisu do KRS.

Przy składaniu kolejnych zgłoszeń datę zdarzenia należy wpisać faktyczną datę wystąpienia zdarzenia.

3. Wybieramy „Utwórz nowe zgłoszenie” > Wpisujemy dane spółki

4. Dodawanie zgłaszającego:

* „Dodaj beneficjenta/zgłaszającego”>

W części B.1. – wpisujemy dane beneficjenta/zgłaszającego w polach polach od 10 do 16.

W części B.2. – w pozycji 17 „Charakter uprawnień przysługujących Beneficjentowi/Informacja o funkcji zgłaszającego” zaznaczamy pole „Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie” i uzupełniamy pozycje od 18 do 21.

Poz. 21 „Rodzaj uprzywilejowania” zaznaczamy „brak” o ile w umowie spółki lub innej umowie zawartej między wspólnikami nie zostały przyznane specjalne uprawnienia.

** klikamy „Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o funkcji zgłaszającego” pojawia się kolejna pozycja 17 „Charakter uprawnień przysługujących Beneficjentowi/Informacja o funkcji zgłaszającego” gdzie zaznaczamy pole „Zgłaszający”.

5. Jeżeli jest więcej niż wspólnik powtarzamy pkt. 4 dla kolejnych wspólników, wymagających zgłoszenia i uzupełniamy posiadane uprawnienia.

6. Zaznaczamy klauzulę o odpowiedzialności, następnie klikamy „Dalej”

7. „Podpisz dokument” > przekierowanie na pz.gov.pl > logujemy się do profilu zaufanego > Podpisujemy

8. Przekierowanie na crbr.podatki.gov.pl > „Wyślij zgłoszenie” > „Akceptuj” > Zapisujemy nr zgłoszenia > podać adres email w celu wysłania zgłoszenia na email.

9. Status beneficjenta lub spółki można sprawdzić klikając tutaj .