Najem długoterminowy do transakcji powyżej 15 000 zł. Koszty uzyskania przychodów oraz Mechanizm Podzielonej Płatności – MPP (split payment)

Koszty uzyskania przychodów w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł.

Z niżej wymienionych artykułów wynika, że w przypadku najmu długoterminowego jako transakcje przyjmujemy całą wartość usługi a nie pojedynczą zapłatę za fakturę np. za dany miesiąc. Co w praktyce oznacza, że jeżeli za faktury płacimy gotówką a suma kwot z kolejnych faktur przekroczy kwotę 15 000 zł, to do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczymy części wydatku powyżej 15 000 zł.

Powyżej opisana sytuacja dotyczy jedynie transakcji gdy po obydwu stronach są przedsiębiorcy. Organy podatkowe na chwilę obecną nie przyjęły jednoznacznego stanowiska czy jako przedsiębiorca traktowana jest również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która na potrzeby najmu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym aby po przyjętym stanowisku niekorzystnym dla przedsiębiorców uniknąć konieczności korygowania kosztów należy dokonywać opłat za najem od osób fizycznych za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zgodnie z art 22p ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art 15d ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z art 19 pkt 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności następuje za pośrednictwem rachunku bankowego gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcja bez względu na liczbę płatności wynosi 15 000 zł.

Mechanizm Podzielonej Płatności – MPP (split payment)

Obowiązek stosowania podzielonej płatności powstaje gdy zapłata za pojedynczą fakturę przekracza 15 000 zł.

Natomiast w przypadku najmu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nawet po przekroczeniu wartości 15 000 zł. pojedynczej faktury nie stosujemy mechanizmu podzielonej płatności ponieważ osoby fizyczne nie posiadają oddzielnego rachunku split payment oraz usługi najmu nie są wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art 108a ust 1a Ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art.19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.