Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika korzystającego ze zwolnienia VAT

Ponieważ zgodnie z art 28b ust 1-3 ustawy o VAT miejsce opodatkowania jest kraj nabywcy usług należy sprawdzić jaką stawką VAT dane usługi opodatkowane są w kraju członkowskim nabywcy. Zgodnie z powyższym jeżeli przedsiębiorca chce korzystać ze zwolnienia VAT i świadczyć usługi dla przedsiębiorcy unijnego ma musi upewnić czy usługi te podlegają stawce opodatkowania wyższej niż 0%. Jeżeli dane usługi w kraju nabywcy są opodatkowane stawką wyższą niż 0% polski przedsiębiorca zgodnie z art 97 ustawy o VAT przed dniem dokonania pierwszej dostawy ma obowiązek złożyć VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia oraz zarejestrować się do VAT-UE i transakcje wykazywać w informacjach podsumowujących.

Zgodnie z art 28b ust 1-3 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika (nie dotyczy osób fizycznych) jest miejsce w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Zgodnie z art 97 ust 1 podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego

Art 97 ust 3 pkt 1-2 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

1) nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art 100 ust 1 pkt 4 Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.