5 procentowa stawka podatku od przychodów z tytułu praw autorskich do programu komputerowego

Na podstawie art. 30 ca ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 5 % podstawy opodatkowania z tytułu osiągniętego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do wspomnianej własności intelektualnej zalicza się min. autorskie prawa do programu komputerowego podlegającego ochronie prawnej na podstawie odrębnych ustaw oraz wytworzonych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 30 cb w/w ustawy podatnik ma obowiązek wyodrębnić w księgach rachunkowych każdą własność intelektualną oraz prowadzić oddzielną ewidencję związaną z przychodami i kosztami dot. tej własności.

Z powyższego wynika, że aby przedsiębiorca mógł korzystać z 5% stawki podatku dochodowego w pierwszej kolejności musi sprawdzić czy posiadane prawa autorskie pochodzą z prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej oraz czy dana własność podlega ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów min. regulujących kwestie prawne związane a prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.