BDO

Od 01.01.2019r. przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, mają obowiązek rejestracji w specjalnym systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)

Aby sprawdzić czy przedsiębiorca podlega rejestracji BDO może wypełnić ankietę klikając tutaj:  ANKIETA BDO

Przedsiębiorcy zobowiązani do rejestracji BDO

Obowiązkowi złożenia wniosku i rejestracji podlegają podmioty, do których ma zastosowanie:

1. Ustawa z 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej dalej. Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy u.o.p.g.o. tj.: oleje smarowe, mieszanki olejowe, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony pneumatyczne (stosowane m.in. w motocyklach, rowerach, samochodach osobowych i ciężarowych)

 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów

 • organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami

 • dokonujących eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z tych produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających pojazdy

 • prowadzących punkty zbierania pojazdów

 • prowadzących stacje demontażu

 • prowadzących strzępiarki

3. Ustawa z dnia 11 września 2015r. O zużytym sprzęcie elektronicznym. Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele

 • zbierających zużyty sprzęt

 • prowadzących zakłady przetwarzania

 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. O bateriach i akumulatorach. Do takich podmiotów zalicza się:

 • wprowadzających baterie lub akumulatory

 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

 • podmioty pośredniczące

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do takich podmiotów zalicza się:

 • organizacje odzysku opakowań

 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach

 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach

 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych

 • wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach

 • organizacje samorządu gospodarczego

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do takich podmiotów zalicza się:

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie

 • transportujący odpady

 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie

 • prowadzą zakłady recyklingu statków

 • wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (podmioty te wpisywane są do Rejestru BDO z urzędu)

Przedsiębiorcy zwolnieni z rejestracji BDO

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów przedsiębiorcy korzystają z obowiązku z rejestracji ze względu na rodzaj i ilość odpadów (Rozporządzenie przesyłam w załączeniu).

Rejestracja BDO i obowiązek umieszczania nr rejestrowego

Rejestrację prowadzi urząd marszałkowski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Rejestracji można dokonać również za pośrednictwem platformy e-puap.

Nadany nr rejestrowy n/w przedsiębiorcy

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele

 • wprowadzający baterie lub akumulatory

 • wprowadzający pojazdy

 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • wprowadzający na terytorium kraju opony

 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Mają obowiązek umieszczać na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz na kartach ewidencji odpadów.

Jeśli przedsiębiorca zobowiązany do rejestracji do BDO tego nie zrobi, od 1 stycznia 2020 roku firmy wywożące śmieci nie odbiorą od nich odpadów, właścicielom firm grożą też kary.

Do wyjaśniania wątpliwości uruchomiona została infolinia BDO tel, 22 34 04 050, 22 37 50 500, 22 25 59 450